Výběrové řízení 2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ JAMAJKA
 
Předmět pronájmu:
Prostory pohostinství Jamajka v budově Sokolovny v Malhostovicích: restaurace, salónek, kuchyň,
sociální zázemí, sklad.
 
Podmínky pronájmu:
Zájemce připojí k žádosti kopii živnostenského listu, reference o své předchozí praxi v oboru,
podnikatelský záměr a nabízenou výši nájemného.
Podnikatelský záměr (způsob provozní součinnosti s pronajímatelem, rozsah sortimentu restaurace
a případné kulturně společenské aktivity spojené s provozováním restaurace.
(Tyto specifické podmínky nabídky se později stanou součástí nájemní smlouvy).
Osobní schůzka se zájemcem v prostorách pohostinství spojená s prohlídkou.
Otevírací doba restaurace provozované v předmětu nájmu bude po celou dobu trvání nájemní
smlouvy 6 dnů v týdnu.
Nájemce bude v pronajatých prostorách provozovat svým jménem a na svůj účet pohostinství a
poskytovat služby veřejného stravování
způsobem a v rozsahu svého oprávnění dle registrace a v souladu se závazky, které na sebe přijímá
nájemní smlouvou.
(Návrh nájemní smlouvy k nahlédnutí)
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s oboustrannou výpovědní lhůtou 3 měsíců, která začíná od
prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.
Za užívání pronajatých prostor a inventáře se nájemce zavazuje platit pronajímateli nájemné
minimálně ve výši 11 000,- Kč měsíčně.
Nájemné je splatné vždy do posledního dne předchozího měsíce.
Za dodanou elektrickou energii, plyn a vodné/stočné bude nájemce platit pronajímateli měsíčně
zálohu na energie, která bude jednou ročně zúčtována dle platných cen v příslušném období.
Provozní doba restaurace bude přizpůsobena také akcím pořádaným TJ Sokolem Malhostovice, aby
byla zajištěna možnost občerstvení pro
účastníky kulturních akcí a účinkující. Podmínky a rozsah poskytovaných služeb budou vždy
dohodnuty s předsedou TJ, vedením TJ Sokola Malhostovice nebo zástupcem pořadatele akce.
Věci neupravené nájemní smlouvou se řídí ustanoveními vyhlášky 116/90 Sb. o pronájmu
nebytových prostor a OZ.
Termín možného uzavření smlouvy dle domluvy, nejdříve od 1.12.2022
 
Kritéria při hodnocení došlých žádostí:
* Podnikatelský záměr
* Nabízená výše nájemného
* Doložené a ověřené výsledky předchozí činnosti v oboru
 
Zájemci o pronájem mohou podat kompletní žádost na adresu Ing. Martina Odehnalová
Malhostovice 210, 666 03 Tišnov
Nabídky označte textem *"Výběrové řízení - Pohostinství Jamajka" - neotvírat*.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit uveřejněné podmínky veřejné obchodní soutěže nebo soutěž
kdykoli zrušit. Změnu podmínek nebo zrušení
soutěže oznámí vyhlašovatel na svých internetových stránkách www.sokol-malhostovice.cz
 
Vyhlašovatel má právo odmítnout všechny předložené návrhy a neuzavřít smlouvu s žádným z
navrhovatelů.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo o všech bodech navržených smluv s vyhlášeným vítězem obchodní
veřejné soutěže dále jednat.
Pokud navrhovatel nesplní ve svém návrhu všechny požadavky stanovené v těchto soutěžních
podmínkách, nebo tyto podmínky splní pouze částečně,
vyhlašovatel si vyhrazuje právo takový návrh okamžitě vyloučit z dalšího posuzování.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat doplnění a upřesnění návrhů.
 
Aktuální znění těchto soutěžních podmínek a případné další informace jsou dostupné na
internetových stránkách vyhlašovatele
www.sokol-malhostovice.cz
 
Bližší informace podá Ing. Martina Odehnalová (tel. 723 499 116)
 
V Malhostovicích 1.11.2022

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ JAMAJKA

 

Předmět pronájmu:

Prostory pohostinství Jamajka v budově Sokolovny v Malhostovicích: restaurace, salónek, kuchyň,

sociální zázemí, sklad.

 

Podmínky pronájmu:

Zájemce připojí k žádosti kopii živnostenského listu, reference o své předchozí praxi v oboru,

podnikatelský záměr a nabízenou výši nájemného.

Podnikatelský záměr (způsob provozní součinnosti s pronajímatelem, rozsah sortimentu restaurace

a případné kulturně společenské aktivity spojené s provozováním restaurace.

(Tyto specifické podmínky nabídky se později stanou součástí nájemní smlouvy).

Osobní schůzka se zájemcem v prostorách pohostinství spojená s prohlídkou.

Otevírací doba restaurace provozované v předmětu nájmu bude po celou dobu trvání nájemní

smlouvy 6 dnů v týdnu.

Nájemce bude v pronajatých prostorách provozovat svým jménem a na svůj účet pohostinství a

poskytovat služby veřejného stravování

způsobem a v rozsahu svého oprávnění dle registrace a v souladu se závazky, které na sebe přijímá

nájemní smlouvou.

(Návrh nájemní smlouvy k nahlédnutí)

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s oboustrannou výpovědní lhůtou 3 měsíců, která začíná od

prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

Za užívání pronajatých prostor a inventáře se nájemce zavazuje platit pronajímateli nájemné

minimálně ve výši 11 000,- Kč měsíčně.

Nájemné je splatné vždy do posledního dne předchozího měsíce.

Za dodanou elektrickou energii, plyn a vodné/stočné bude nájemce platit pronajímateli měsíčně

zálohu na energie, která bude jednou ročně zúčtována dle platných cen v příslušném období.

Provozní doba restaurace bude přizpůsobena také akcím pořádaným TJ Sokolem Malhostovice, aby

byla zajištěna možnost občerstvení pro

účastníky kulturních akcí a účinkující. Podmínky a rozsah poskytovaných služeb budou vždy

dohodnuty s předsedou TJ, vedením TJ Sokola Malhostovice nebo zástupcem pořadatele akce.

Věci neupravené nájemní smlouvou se řídí ustanoveními vyhlášky 116/90 Sb. o pronájmu

nebytových prostor a OZ.

Termín možného uzavření smlouvy dle domluvy

 

Kritéria při hodnocení došlých žádostí:

* Podnikatelský záměr

* Nabízená výše nájemného

* Doložené a ověřené výsledky předchozí činnosti v oboru

 

Zájemci o pronájem mohou podat kompletní žádost na adresu Ing. Martina Odehnalová

Malhostovice 210, 666 03 Tišnov

Nabídky označte textem *"Výběrové řízení - Pohostinství Jamajka" - neotvírat*.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit uveřejněné podmínky veřejné obchodní soutěže nebo soutěž

kdykoli zrušit. Změnu podmínek nebo zrušení

soutěže oznámí vyhlašovatel na svých internetových stránkách www.sokol-malhostovice.cz

 

Vyhlašovatel má právo odmítnout všechny předložené návrhy a neuzavřít smlouvu s žádným z

navrhovatelů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo o všech bodech navržených smluv s vyhlášeným vítězem obchodní

veřejné soutěže dále jednat.

Pokud navrhovatel nesplní ve svém návrhu všechny požadavky stanovené v těchto soutěžních

podmínkách, nebo tyto podmínky splní pouze částečně,

vyhlašovatel si vyhrazuje právo takový návrh okamžitě vyloučit z dalšího posuzování.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat doplnění a upřesnění návrhů.

 

Aktuální znění těchto soutěžních podmínek a případné další informace jsou dostupné na

internetových stránkách vyhlašovatele

www.sokol-malhostovice.cz

 

Bližší informace podá Ing. Martina Odehnalová (tel. 723 499 116)

 

V Malhostovicích 1.1.2023