INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ)

(dále jen „Správce“),

 

_____________________________________

 

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 

1jméno a příjmení,

2datum narození,

3adresu místa pobytu,

4u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·příslušnému sportovnímu Svazu,

·příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS

·Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

·příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

·vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

·identifikace na soutěžích,

·žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje

 

1fotografie,

2videa,

3zvukové záznamy,

4sportovní výsledky

 

za účelem

 

·marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

·prezentace na webu,

·prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

·prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 

1telefonní číslo,

2e-mail,

3rodné číslo

 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·příslušnému sportovnímu Svazu,

·příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

·výkonnému výboru ČUS.

 

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

·podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji na přihlášce za člena TJ Sokol Malhostovice z.s.  mým vlastnoručním podpisem.