PZKO

 Veřejná vyhláška-zlepšování kvality ovzduší-opratření obecné povahy

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Program zlepšování kvality ovzduší - přopmínka k 

 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z" a posuzování SEA

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A" a posuzování SEA

 

 PRUVODNI DOPIS - pripominky k navrhu PZKO OBCE 

PRUVODNI DOPIS - pripominky k navrhu PZKO SEA OBCE

pripominky k navrhu PZKO OBCE shodné pro oba dopisy

 

Jak jistě víte, právě nyní se projednávají tzv. Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Zcela paradoxně se v nich však doporučuje vybudování nových komunikací, a to i v takových trasách, které procházejí přes oblasti s již překročenými závaznými limity znečištění ovzduší, jako např. R43 v trase přes Brno, tedy ve variantě "německé". V dalších oblastech není trasa R43 explicitně v PZKO zmiňována, ale také není trasa R43 přes Drásov-Malhostovice-Všechovice a Skaličku nijak vyloučena. Tím je ukázáno, že autoři PZKO zřejmě nemají problém s trasováním R43 v trase Německé nebo Malhostovické. Program PZKO má být vydán jako tzv. Opatření obecné povahy, tj. jako dokument stejné vážnosti jako územní plány a ZÚR JM bude navazovat na tyto PZKO (pro oblast brněnské aglomerace a tzv. zónu Jihovýchod zahrnující JM kraj). Je tedy nutné, zavčas postavit hráz nesmyslnému trasování R43. Je možné se k dané problematice vyjádřit z úrovně obce, spolku a občanů.

Vyjádření je vhodné jak k samotným návrhům PZKO, tak ke strategickému posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. SEA. Je tedy možné zaslat vyjádření k 

 

a) k Návrhům opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) - termín odeslání do pondělí 17.8. - odesílá se průvodní dopis + PŘÍLOHA s připomínkami.

b) Posuzování vlivů těchto PZKO - posuzování SEA - termín odeslání 25.5.2015 - odesílá se průvodní dopis + stejná PŘÍLOHA s připomínkami jako pro bod a)

 

V příloze jsou přímo použitelné koncepty obou podání, a to jak ve verzi pro OBEC, tak i pro SPOLEK a OBCANY. Krátké shrnuti problematiky:

 

ad 1. 

Pro naši oblast jsou relevantní dva Programy PZKO, a to pro tzv. Zónu Jihovýchod a pro tzv. Aglomeraci Brno. Poněkud paradoxně v této terminologii Aglomerace Brno je jen město Brno a nezahrnuje to obce okolo Brna.  

Z důvodu těsné provázanosti obou programů je navrženo podat jen jedny připomínky, a to současně jedním podáním k oběma Programům PZKO.

Oba PZKO ignorují autorizovanou koncepci ing. Strnada požadující odvedení tranzitní dopravy z Brněnské aglomerace a všech obcí a prosazující R43 ve variantě OPTIMALIZOVANE,  .... PZKO dokonce koncepci ing. Strnada ani nezmiňují. 

Pro návrhy PZKO je nutné odůvodňovat, jak je každý podatel ovlivněn. V přiložených konceptech je v tomto směru navržen text pro oblast Malhostovice/Drásov-Všechovice a Skalička. 

Současně je pochopitelně pravda, že území obce neovlivňuje  jen takový úsek dálkový koridoru dopravy, který je přímo na území obce, ale ovlivnění je dáno existencí celého koridoru a také tím, že polétavý prach PM10 a PM2,5 se šíří na několik kilometrů daleko od silnice. 

Z technických důvodů jsou pak vlastní číslované připomínky ve separátním přiloženém PDF souboru a v dopise je na ně odkazováno jako na PŘÍILOHU. 

 

ad 2) 

K Návrhům PZKO bylo zahájeno posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, v tomto případě tzv. SEA. 

K tomuto řízení je vhodné zaslat vyjádření, požadující jednak řádné vyhodnocení Programů PZKO a jednak to, aby Programy PZKO zahrnuly koncepci ing. Strnada a odvedení tranzitní dopravy z Brněnské aglomerace  (existenci koncepci ing. Strnada v Oznámeni SEA totálně ignorují). Aby se k tomu dopisu nemusely psát další dlouhé litanie s konkrétními připomínkami, je zde navrženo připojit tu STEJNOU PŘÍLOHU jako je přikládána k dopisu k Návrhu Programů PZKO. 

Pro úplnost dodávám, že ty velmi objemné materiály - návrhy PZKO - jsou na úřední desce MŽP 

https://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi_brno

https://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi_jihovychod

 

Posouzení SEA je avizováno na úřední desce JMK

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=3103&TypeID=1

 

a vlastní dokumenty jsou na

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP234K

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP230K