Výběrové řízení 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM RESTAURACE JAMAJKA

 

Předmět pronájmu:

 

 • Prostory restaurace Jamajka v budově Sokolovny v Malhostovicích :restaurace, salónek, kuchyň, sociální zázemí.

 

Podmínky pronájmu:

 

 • Zájemce připojí k žádosti kopii živnostenského listu, reference o své předchozí praxi v oboru a podnikatelský záměr.

 

 • Podnikatelský záměr (způsob provozní součinnosti s pronajímatelem, rozsah sortimentu restaurace a případné kulturně společenské aktivity spojené s provozováním restaurace. Tyto specifické podmínky nabídky se později stanou součástí nájemní smlouvy)

 

 • Otevírací doba restaurace provozované v předmětu nájmu bude po celou dobu trvání nájemní smlouvy 6 dnů v týdnu

 

 • Nájemce bude v pronajatých prostorách provozovat svým jménem a na svůj účet pohostinství a poskytovat služby veřejného stravování způsobem a v rozsahu svého oprávnění dle registrace a v souladu se závazky, které na sebe přijímá nájemní smlouvou.

 

 • Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s oboustrannou výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začíná od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

 

 • Za užívání pronajatých prostor a inventáře se nájemce zavazuje platit pronajímateli nájemné minimálně ve výši 7900,- Kč měsíčně. Nájemné je splatné vždy do posledního dne předchozího měsíce.

 

 • Za dodanou elektrickou energii, plyn a vodné/stočné bude nájemce platit pronajímateli měsíčně zálohu ne energie, která bude jednou ročně zúčtována dle platných cen v příslušném období.

 

 • Nájemce se zavazuje pečovat o svěřený majetek a provádět na svůj náklad základní údržbu nutnou pro provoz restaurace s ohledem na platné hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.

 

 • Provozní doba restaurace bude přizpůsobena také akcím pořádaným Sokolem Malhostovice, aby byla zajištěna možnost občerstvení pro účastníky kulturních akcí a účinkující. Podmínky a rozsah poskytovaných služeb budou vždy dohodnuty s předsedou TJ, vedením  TJ Sokola Malhostovice  nebo zástupcem pořadatele akce.

 

 • Nájemce nemůže nebytový prostor nebo jeho část pronajmout další osobě bez souhlasu vlastníka nemovitosti.

 

 • Změny podmínek, za kterých se smlouva uzavírá, mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k nájemní smlouvě.

 

 • Po ukončení nájemního vztahu je nájemce povinen předat vyklizené nebytové prostory a pronajatý inventář ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení.

 

 • Věci neupravené nájemní smlouvou se řídí ustanoveními vyhlášky 116/90 Sb. o pronájmu nebytových prostor a OZ.

 

 • Termín možného uzavření smlouvy od 1.6. 2018.

 

Kritéria při hodnocení došlých žádostí:

 

 • Nabízená výše nájemného (minimální cena dle Vnitřní směrnice č. VS/31) 40 %
 • Doložené a ověřené výsledky předchozí činnosti v oboru 40%
 • Podnikatelský záměr 20%

 

Zájemci o pronájem mohou podat kompletní žádost na adresu Ing. Martina Odehnalová Malhostovice 210, 666 03 Tišnov    nejpozději do15.5. 2018

 

Nabídky označte textem "Výběrové řízení - Restaurace Jamajka" - neotvírat.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit uveřejněné podmínky veřejné obchodní soutěže nebo soutěž kdykoli zrušit. Změnu podmínek nebo zrušení soutěže oznámí vyhlašovatel na svých internetových stránkách.

 

Vyhlašovatel má právo odmítnout všechny předložené návrhy a neuzavřít smlouvu s žádným z navrhovatelů.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo o všech bodech navržených smluv s vyhlášeným vítězem obchodní veřejné soutěže dále jednat.

 

Pokud navrhovatel nesplní ve svém návrhu všechny požadavky stanovené v těchto soutěžních podmínkách, nebo tyto podmínky splní pouze částečně, vyhlašovatel si vyhrazuje právo takový návrh okamžitě vyloučit z dalšího posuzování.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat doplnění a upřesnění návrhů.

 

Aktuální znění těchto soutěžních podmínek a případné další informace jsou dostupné na internetových stránkách vyhlašovatele www.sokol-malhostovice.cz

 

 

Bližší informace podá Ing. Martina Odehnalová (tel. 723 499 116)

 

 

V Malhostovicích 16.3.2018